บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-998-4316, 090-289-4629
  • th

บริการ


บริการ

รับตรวจสอบบัญชี 


- รับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
- เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะชี้แจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ 
-การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ หากต้องเสนอรายงานเป็น ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี


รับปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร


ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง    ดังนี้  
          (1)   ทุนห้าล้านบาท
          (2)   สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
          (3)   รายได้รวมสามสิบล้านบาท
กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ตามเงื่อนไขข้างต้นมีการแจ้งเลิกกิจการ   ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่มีสิทธิตรวจสอบและรับรองงบการเงินที่แจ้งเลิก

 

หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 


-การยื่นแบบ บภ. 07/08
-การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
-การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
-การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
-การรักษาจรรยาบรรณ
-การอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี
-การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร


 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี


1. เพื่อตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง ของการจัดทำบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
2. แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า งบการเงินนั้น มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ และได้แสดงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ที่อ่านงบการเงินนั้น ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
3. กฎหมายบัญชีและภาษี กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีงบการเงินทุกนิติบุคคล


รับทำยื่นแบบภาษีเพิ่มเติม 


ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี


- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 
ด้านประกันสังคม
- จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน