บริษัท โททอล ออดิท เซอร์วิส จำกัด
โทร 02-998-4316, 090-289-4629
  • th

บริการ


บริการ

รับตรวจสอบบัญชี 


       - รับตรวจสอบบัญชี และ งบการเงิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน  ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
       - เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะชี้แจงข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ 
       -การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ หากต้องเสนอรายงานเป็น ผู้ตรวจสอบจะชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี


รับปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีอากร


ผู้สอบบัญชีภาษีอากร สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ทุกรายการไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง    ดังนี้  
          (1)   ทุนห้าล้านบาท
          (2)   สินทรัพย์รวมสามสิบล้านบาท
          (3)   รายได้รวมสามสิบล้านบาท
กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน  สินทรัพย์  และรายได้  ตามเงื่อนไขข้างต้นมีการแจ้งเลิกกิจการ   ผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่มีสิทธิตรวจสอบและรับรองงบการเงินที่แจ้งเลิก

 

หน้าที่ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 


       - การยื่นแบบ บภ. 07/08
       - การปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี
       - การทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความฯ
       - การรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
       - การรักษาจรรยาบรรณ
       - การอบรม 12 ชั่วโมงต่อปี
       - การต่ออายุใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร


 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี


       1. เพื่อตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง ของการจัดทำบัญชี ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
       2. แสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการว่า งบการเงินนั้น มีความถูกต้องตามควรในสาระสำคัญ และได้แสดงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ที่อ่านงบการเงินนั้น ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
       3. กฎหมายบัญชีและภาษี กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีงบการเงินทุกนิติบุคคล


รับทำยื่นแบบภาษีเพิ่มเติม 


ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน
       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
       - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30)
       - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี


       - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
       - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บ.ช.3)
       - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
       - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน 

ด้านประกันสังคม


       - จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน